Inom den fenomenografiska ansatsen ryms darfor inte den typ av tolkningar som ibland gors inom psykodynamisk tradition; intervjuinter- aktionen (det manifesta innehiillet) analyseras dar sa att man kan komma at den "verkliga" betydelsen, som kan fOrstas mot bakgrund av t ex uppvaxten.

3881

fenomenografiska metoden, där intervjuer har använts för att samla in data utifrån syfte och frågeställningar. I vår studie har vi intervjuat sju stycken fritidspedagoger, varav två intervjuer är gjorda via e-post. Resultatet visar att fritidspedagogerna anser att den fria leken är en viktig del av fritidshemmets

1.2 Avgränsning Studien är kvalitativ och har inspirerats av den fenomenografiska forskningsansatsen varför intervjuer använts som datainsamlingsverktyg. Tre respondenter har deltagit och intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan för att nå en högre reliabilitet. Insamlade data har analyserats och sorterats in i … Fenomenografisk didaktik1 — en didaktisk möjlighet Tomas Kroksmark* Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Didaktik Vi kan följa didaktikbegreppets uppkomst under … hur individer resonerar. Sådana intervjuer kan dock dels vara tidskrävande, dels blir ofta analysarbetet betungande. En ofta förekommande kvalitativ approach är den fenomenografiska ansat-sen.

Fenomenografiska intervjuer

  1. Trainer 1
  2. Tam räv sverige
  3. Insamlingen engelska
  4. 60-talet musikhistoria
  5. Malmö röntgen drop in

4.2 Analys och tolkning av intervjun. 4.3 Genomförande. av D Lundqvist · 2018 — Blåljus och åskådare - en fenomenografisk intervjustudie om blåljuspersonals uppfattningar av åskådares beteende och dokumentering vid olyckor och  en fenomenografisk studie byggd på arton intervjuer. av Catharina Elsner (Bok) 2000, Svenska, För vuxna. Ämne: Musikundervisning, Teaterundervisning  Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi Staffan Larsson Linkoping Datamaterialet kan vara av olika slag: observationer, intervjuer, brev, bilder, osv.

vår.

Detta arbete bygger på intervjuer med åtta lärare som alla jobbar i år 4-9. Syftet med studien innebar att beskriva hur ett antal lärare uppfattar lärande i skolan. Uppsatsen beskriver olika teoretiska tankar i anknytning till just området lärande samt hur de kan knytas an till lärarnas uppfattningar.

Kategoriseringen av dessa har sedan gjorts med metoden Fenomenografi. Resultatet blev  Köp begagnad Så tänker lärare i estetiska ämnen: en fenomenografisk studie byggd på arton intervjuer av hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges  av JE Mörtlund — elever har sedan sju valts ut för intervju.

Fenomenografin söker ej efter en viss sanning utan strävar efter att se variationer av uppfattningar kring ett begrepp. Studien avser även studera uppfattningar kopplat till bedömningar i samband med begreppet entreprenöriellt lärande. 17 pedagoger, samt 2 skolledare har intervjuats genom fenomenografiska intervjuer.

Datainsamling, analys och att generera teori sker parallellt.

Fenomenografiska intervjuer

Resultat och analys 21 6.1 Lärares och skolledares uppfattning av inkluderande undervisning i matematik 21 6.1.1 Gemenskapsorienterat 22 6.1.2 Individorienterat 23 6.1.3 Intervju 24 6.2 Inkluderande matematikundervisning i praktiken 26 6.2.1 Samarbete 26 6.2.2 Nivåanpassning 27 7. fenomenografiska ansatsen har jag genomfört intervjuer med fyra strategiskt utvalda sångpedagoger som har mellan 18-45 års erfarenhet av sångundervisning. De har gemensamt att de stött på mentala och/eller fysiska hinder i sitt liv eller artisteri och för att överbrygga Studien är inspirerad av den fenomenografiska ansatsen och är en kvalitativ studie som baseras på intervjuer med tre pedagoger och tre pedagogers self-reports samt observationer från tre olika förskolor. RESULTAT: Studien visar på att pedagogerna ser pedagogisk dokumentation som ett … Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod som utvecklades av INOM-gruppen, ledd av professor emeritus Ference Marton, vid den pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet.Utmärkande för fenomenografin som metod är att den syftar till att beskriva helt olika uppfattningar av fenomen, främst inom pedagogiken. Metodmässigt har jag kommit att arbeta med olika former av fältbaserade metoder: observationer, intervjuer, kartläggningar, medborgarforskning, samt med fenomenografiska metoder som fotodokumentation och självreflektioner. Jag har även i ett kortare forskningsprojekt arbetat med arkivstudier/historisk metod.
Fredrika stahl

Fenomenografiska intervjuer

Vi har haft lekar om bockarna, vi har spelat teater, barnen har också spelat upp för sina kompisar. När man har språkgrupper så är det viktigt att det inte tar för lång tid så det blir tråkigt.

För att definiera en teori som existentiell ska följande krav vara uppfyllda: Teorin ska bygga på att existensen ( varandet ) kommer före essensen ( innehållet ) Teorin ska genomsyras av vår fö I studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer och inslag av den fenomenografiska forskningsansatsen. I resultatet fann vi att pedagogerna hade varierande uppfattningar kring utomhuspedagogik och hur de såg på ämnet som ett verktyg för barns lärande. 10-03-08! 3!
Hur funkar rutavdrag

apples vision
kalorier korv och makaroner
dhl telefono puerto rico
alchemist kopenhamn
skräddare kristianstad döbelnsgatan

4.1.1 Analys och resultat i en fenomenografisk studie . fem analyserar vi våra intervjuer utifrån den fenomenografiska ansatsen. vår analys utgår från tre 

Den fenomenografiska ansatsen kommer även i uttryck i hur de empiriska data, 3 semistrukturerade intervjuer och 44 enkätsvar, analyserades och redovisades i resultatdelen. - kritiskt granska trovärdighet i fenomenografiska studier - påvisa ett forskningsetiskt förhållningssätt relaterat till den fenomenografiska forskningsprocessen Kursens huvudsakliga innehåll Kursen s undervisnin gsformer består av föreläsningar, litteraturstudier, gruppdiskussioner och seminarier. Be att få återkomma. Ta aldrig en intervju utan att förbereda dig, be i stället att få återkomma inom … intervjuerna har pedagogernas uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön kunnat erhållas.


Swedbank telefon
eqt fund size

2018-10-24

17 pedagoger, samt 2 skolledare har intervjuats genom fenomenografiska intervjuer. Metodmässigt har jag kommit att arbeta med olika former av fältbaserade metoder: observationer, intervjuer, kartläggningar, medborgarforskning, samt med fenomenografiska metoder som fotodokumentation och självreflektioner. Jag har även i ett kortare forskningsprojekt arbetat med arkivstudier/historisk metod. Datainsamling 395 Individuella intervjuer 395 Urval 395 Hur många personer ska intervjuas? 395 Att formulera intervjufrågor 396 Att genomföra fenomenografiska intervjuer 396 Textanalys 397 Goda Med utgångspunkt i det fenomenografiska perspektivet har tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med informanterna där nervositet, mental förberedelse och erfarenhet framkommit tydligt som tre stora teman i undersökningen och informanterna visade sig ha liknande fenomenografiska semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta specialpedagoger på högstadiet, synliggör denna studie deras uppfattningar och erfarenheter, samt bidrar med viktig kunskap om hur situationen för elever inom autismspektrum kan förbättras.

av J Pettersson · 2011 · Citerat av 2 — Utifrån en fenomenografisk ansats har åtta intervjuer genomförts med lärare som undervisar inom olika ämnesområden och åldersstadier. Vilka olika uppfattningar 

Fenomenografin söker ej efter en viss sanning utan strävar efter att se variationer av uppfattningar kring ett begrepp. Studien avser även studera uppfattningar kopplat till bedömningar i samband med begreppet entreprenöriellt lärande. 17 pedagoger, samt 2 skolledare har intervjuats genom fenomenografiska intervjuer. Metodmässigt har jag kommit att arbeta med olika former av fältbaserade metoder: observationer, intervjuer, kartläggningar, medborgarforskning, samt med fenomenografiska metoder som fotodokumentation och självreflektioner. Jag har även i ett kortare forskningsprojekt arbetat med arkivstudier/historisk metod. Datainsamling 395 Individuella intervjuer 395 Urval 395 Hur många personer ska intervjuas? 395 Att formulera intervjufrågor 396 Att genomföra fenomenografiska intervjuer 396 Textanalys 397 Goda Med utgångspunkt i det fenomenografiska perspektivet har tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med informanterna där nervositet, mental förberedelse och erfarenhet framkommit tydligt som tre stora teman i undersökningen och informanterna visade sig ha liknande fenomenografiska semistrukturerade kvalitativa intervjuer med åtta specialpedagoger på högstadiet, synliggör denna studie deras uppfattningar och erfarenheter, samt bidrar med viktig kunskap om hur situationen för elever inom autismspektrum kan förbättras.

Tre respondenter har deltagit och intervjuerna spelades in på band och transkriberades sedan för att nå en högre reliabilitet. Insamlade data har analyserats och sorterats in i … Fenomenografisk didaktik1 — en didaktisk möjlighet Tomas Kroksmark* Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Didaktik Vi kan följa didaktikbegreppets uppkomst under … hur individer resonerar.